آمپر کشیدن بیش از حد مجاز برخی از مصرف کننده ها یا گیر مکانیکی آنها در خودروهای با سیستم مالتی پلکس می تواند منجر به ایجاد تغییراتی در پارامترهای مربوط به پیکربندی نودها گردیده و یا اینکه باعث قطع عبور جریان از نود مربوطه به مصرف کننده شود. 

به طور مثال اتصال کوتاه چراغ های عقب، گیر مکانیکی موتور شیشه بالابر و یا پمپ شیشه شوی برقی در خودروهای جدید که هر کدام می تواند باعث اختلالاتی را در سیستم الکترونیکی خودرو بوجود آورد.