• slide1
  • slide2

Mechanical Design Softward_MDS
نرم افزارهای طراحی مکانیکی جهت استفاده در مسائل مهندسی.


Mechanical Design Automation_MDA
اتوماسیون طراحی مکانیکی (نرم افزارهایی که توانایی طراحی ساخت مدل های 3D&2D و تحلیل آن را داشته باشند)
Smart Model طراح با یک قطعه هوشمند کار میکند


Product Lifecycle Management_PLM
این سیستم می تواند تمامی مراحل عمر یک محصول را، از زمانی که ضرورت ایجاد آن در ذهن یک طراح یا مشتری شکل میگیرد تا زمانی که طراحی، تجزیه و تحلیل، ساخت و تولید قطعه و قالب مونتاژ، بسته بندی و انبار داری و حتی بازیافت و ... کاملا اداره کند.


Product Data Management_PDM
مدیریت بخش اطلاعات و داده ها بر عهده این سیستم است.

اصطلاحات نرم افزار solidworks
صفحه ترسیم( plan ): به منظور ترسیم 2D از آن استفاده می شود.
ترسیم دو بعدی( 2D sketch ):ترسیم اولیه که روی صفحه ترسیم انجام می شود.
جزء ترسیمی(segment):اجزای تشکیل دهنده یک ترسیم دو بعدی که می توانند شامل خط ، کمان و حتی نقطه باشند.
وجه جانبی(Face):هر یک از سطوح جانبی را وجه جانبی گویند.
لبه(Edge):محل بر خورد دو وجه را لبه گویند.

1. لبه های مستقیم(Straight Edge)
2. لبه های دایره (circular Edge)


گوشه( vertex): محل تقاطع دو یا چند لبه.


Base Feature :تبدیل ترسیم دو بعدی به اولین نمایه (feature )،موسوم به نمایه مبنا.
Boss Feature:انجام یک عملیات و اضافه کردن یک بخش به نمایه اولBase Feature
Operator feature: انجام چندین عملیات ویرایشی و ساخت چندین نمایه عملگر.


Login Form

آموزش سالیدورک