• slide1
  • slide2

در این آموزش شما با ابزار Lofted Boss/Base در سالیدورک آشنا میشوید.

1.بر روی New کلیک کنید.solidworks new part

Part را انتخاب کنیدsolidworks part

OKok.

2.بر روی نمای بالا کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

selecttopplane 

3.بر روی Circle Circle کلیک کنید و یک دایره در مرکز صفحه رسم کنید.بر روی Smart Dimention

Smart Dimension کلیک کنید،دایره ترسیم شده را 1in اندازه گذاری کنید.

 circle11

4.از Sketch خارج شوید.exit2

5.بر روی نمای بالا کلیک کنید

 topplane

و گزینه Features>Reference Geometry>Plane را انتخاب کنید.

 addplane1

addplane2 

مقدار فاصله را 1in،و تعداد را # 2 قرار دهید و Ok.ok

دو Plane دیگر هم اضافه کنید،بر روی نمای Orientation>Isometric کلیک کنید

 isometric

Plane1 و Plane2.

 newplane

6.بر روی Plane1 کلیک کنید،Sketch را انتخاب کنید.

 sketchonplane1

7.بر روی Circle Circle کلیک کنید،یک دایره از مرکز رسم کنید.بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید،بر روی دایره کلیک کنید و اندازه آن را 2in قرار دهید.

 circle21

از Sketch خارج شوید.exit2

8.بر روی Plane2 کلیک کنید،Sketch را انتخاب کنید.

 sketchonplane2

9.Circle Circle را انتخاب کنید،یک دایره از مرکز رسم کنید.بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید،دایره را انتخاب و 1in اندازه گذاری کنید.

 circle31

از Sketch خارج شوید.exit2

10.بر روی Features>Lofted Boss/Base کلیک کنید.

 lofted

ابتدا بر روی دایره پایینی و بعد میانی و بعد بالایی کلیک کنید.

 loftpotion

loft2

و Ok.ok

11.پلن1 را Hide(مخفی) کنید.

 hide1

پلن2 همین طور

 hide2

12.کار تمام است.

 آموزش ابزار Lofted Boaa/Base در سالیدورک

                   


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک