• slide1
  • slide2

در این آموزش ساخت قطعه پیچ خورده را با استفاده از ابزار Swept Boss/Base آموزش داده شده است.

1.بر روی New کلیک کنید.solidworks new part

Part را انتخاب کنیدsolidworks part

OKok.

2.بر روی نمای بالا کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

selecttopplane 

3.بر روی Circle Circle کلیک کنید و یک دایره به عنوان مقطع در مرکز صفحه رسم کنید.بر روی Smart Dimention Smart Dimension کلیک کنید،دایره ترسیم شده را 0.3in اندازه گذاری کنید.

 sk1

4.از Sketch خارج شوید.exit2

5.بر روی نمای جلو کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 select front plane

6.بر روی View Oriention>Normal To کلیک کنید.

 normal to

7.بر روی Spline spline کلیک کنید و یک منحنی همانند تصویر زیر ترسیم کنید.

 curve

8.از Sketch خارج شوید.exit2

 

9.بر روی View Oeientation>Isometric کلیک کنید.

 view iso

iso1

10.بر روی Features>Swept Boss/Base sweptکلیک کنید.برای پروفیل Swept دایره(Sketch1) و برای مسیر منحنی(Sketch2) را انتخاب کنید.

 option

 option2

وok .    

            


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک