• slide1
  • slide2

در این آموزش با مدل سازی درپوش بطری آشنا میشوید.

1.بر روی New کنیدsolidworks new part 

بر روی Part کلیک کنید solidworks part و Ok.

2.بر روی نمای بالا کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 solidworks 2 top plane sketch

3.بر روی Circle Circle کلیک کنید و یک دایره در مرکز ترسیم کنید،بر روی Smart Dimension Smart Dimension کلیک کنید و اندازه قطر دایره را 1.0in قرار دهید.

 solidworks 4 sketch circle

4.بر روی Features>Extrude Boss/Base کلیک کنید Extruded Boss Base مقدار D1 را 0.5in قرار دهید

 solidworks 5 extrude option

و  .

5.بر روی Fillet fillet1 کلیک کنید،اندازه فیلت را 0.1in قرار دهید،سطح بالای قطعه را انتخاب کنید

solidworks 7 fillet face 

و ok .

6.قطعه را بچرخانید تا سمت زیر آن دیده شود،بر روی Shell shell کلیک کنید،مقدار D1 را 0.05in قرار دهید،سطح زیری را انتخاب کنید و ok .

 solidworks 9 shell face option

solidworks 10 shell done

7.بر روی Isometric View isometric1 کلیک کنید  بر روی نمای جلو کلیک کنید

solidworks 12 select front plane

و از Reference Geometry>Plane را انتخاب کنید.

solidworks 13 plane 

مقدار فاصله را 0.65in قرار دهید و ok .

 solidworks 14 plane option

8.بر روی Plan1 کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

solidworks 15 sketch on plane

9.ابزار Rectangle rectangle را انتخاب کنید،بر روی Plan1 یک اسکتچ همانند تصویر رسم و با Smart Dimension اندازه گذاری کنید.

 solidworks 16 sketch on plane

10.بر روی Features>Extrude Boss/Base extrude3 کلیک کنید  Up To Surface را انتخاب و ok .

 solidworks 17 extrude up to face

11.بر روی Fillet fillet1 کلیک کنید،مقدار سایز fillet را 0.1in قرار دهید،گوشه های لبه را انتخاب کنید و ok .

 آموزش مدل سازی درپوش بطری در سالیدورک

12.پایان کار.  

solidworks 19 bottle cap final

    


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک