• slide1
  • slide2

در این آموزش با روش مدل سازی و ساخت پیچ آشنا میشویم.

1.یک چند ضلعی با 6 گوشه ترسیم کنید،Tool>Sketch Entities>Polygon

t5 4

قطر آن را 0.75in قرار دهید.

 t5 1

2.Extrude

 extrude3

اسکتچ را به میزان 0.34in امتداد دهید.

 t5 2

3.برای ساخت سطح رزوه،بر روی سطح بالایی یک دایره ترسیم کنید،مقدار قطر را 0.4in قرار دهید.

 t5 5

4.اسکتچ را به میزان 1.1in اکسترود کنید.

5.بر روی لبه بالای شفت رزوه کلیک کنید،

 t5 6 178x300

بر روی Convert Entities کلیک کنید.

 convert entities

6.ابزار Helix/Spiral انتخاب کنید

 helix spiral

مقدار Height را 1.2in قرار دهید،مقدار Pitch 1/13 قرار دهید.

 t5 9 153x300

t5 8 173x300

ok.

7.بر روی نمای روبرو کلیک راست کنید،و Insert Sketch را انتخاب کنید.

 t5 10

پروفیل زیر را ترسیم کنید.

 t5 11 300x174

8.بر روی Sweep feature کلیک کنید

Swept

 t5 14

اسکتچ پروفیل را به عنوان Sketch و مارپیچ را به عنوان Path انتخاب کنید،ok.

 t5 15 300x204

9.یک دایره بر روی سطح بالایی شفت بسازید،

t5 16 168x300

آن را به میزان 0.1in به سمت پایین Extrude Cut امتداد دهید.

 Extrude Cut

10.پایان.

آموزش طراحی پیچ در سالیدورک

آموزش طراحی پیچ در سالیدورک         


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک