• slide1
  • slide2

در این آموزش سالیدورک ،شما آچار آلن ساده خواهید ساخت.

1.بر روی جدید کلیک کنید.solidworks new part

کلیک بر روی Partsolidworks part

ok.

2.کلیک بر روی Front plane و کلیک بر روی Sketch.

 selectfrontplane

3.کلیک بر روی Line، و ترسیم یک شکل L مانند.

 sketch l shape

4.کلیک بر روی Smart Dimension Smart Dimension و اندازه گذاری ترسیم به ابعاد 2.5 اینچ و 1 اینچ.dimension l sketch

 

5.کلیک بر روی Sketch Fillet fillet اضافه کردن 0.3 فیلت در گوشه L .add fillet

 

6.خروج از ترسیم(Exit Sketch)exit sketch

کلیک بر روی Top Plane و کلیک بر روی Sketch.

 sketch top plane

7.کلیک بر روی Sketch2 و کلیک بر روی Normal To.

 sketch2 normal to

8.کلیک بر روی چند ضلعی Polygonpolygon

ترسیم یک چند ضلعی در مرکز.

 sketch polygon

9.کلیک بر روی Smart DimensionSmart Dimension

و اندازه گذاری ترسیم به مقدار 0.15 اینچ.

 dimension polygon2

10.Exit Sketchexit sketch

کلیک بر روی نمای Isometric.

 view iso

11.کلیک بر روی Features>Swept Boss/Baseswept

برای Profile بر روی Sketch2 کلیک کنید و برای Path بر روی Sketch1 کلیک کنید و Ok.

 swept sketch

پایان.

       


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

آموزش سالیدورک