• slide1
  • slide2

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-0.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-0.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-1.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-1.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-2.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-2.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-3.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-3.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-4.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-4.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-5.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-5.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-6.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-6.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-7.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-7.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-8.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-8.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-9.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-9.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-10.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-10.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-11.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-11.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-12.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-12.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-13.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-13.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-14.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-14.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-15.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-15.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-16.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-16.jpg

ساخت مدل از یک خودروی طراحی شده با مقصود های فراوانی انجام می شود.گاه برای یک نمایش عمومی در نمایشگاهی بزرگ و گاه جهت بررسی ظاهری در یک کارخانه تولید خودرو .گاهی نیز ساخت مدل یک ماشین قسمتی از یک فرایند ساخت و قالب گیری است که مدل سازی تنها بخشی از آن است. در نهایت با توجه به ویژگی ها و نیازهای پروژه اقدام به ساخت مدلی مناسب می شود.

مدل سازی یا ماکت سازی بدنه خودرو ها شاخه گسترده ای است که فرد مدل ساز با توجه به ویژگی های پروژه اقدام به ساخت آن می نماید. معمولا برای مدل هایی که جهت نمایش عمومی عرضه می شوند وقت و هزینه بیشتری صرف شده و متریال های صلب و قابل اعتماد تری استفاده می شود تا در زمان حمل و نقل و نمایش دچار آسیب فیزیکی نشود. از طرفی گاه ممکن است برای تهیه قالب نیاز به مدل سازی بدنه خودرو باشید و در این زمان چندان مهم نیست که پس از تهیه قالب چه اتفاقی برای مدل اولیه رخ دهد. از اینرو می توان در ساخت این گونه از مدل ها دوام مدل را فدای هزینه نمود و تنها به ساخت ماکتی برای قالب گیری اقدام نمود.

با وجود ورود تکنولوژی های جدید و دقیق به صنعت مدل سازی، فرایند مدل سازی و ساخت ماکت یک فرایند درگیر با ذوق، تجربه و هنر شخص ماکت ساز است و گاه می توان برای ساخت یک ماکت از چندین روش مختلف استفاده نمود که خروجی تمامی آنها یکی است و فاکتور هایی همچون هزینه، زمان و کیفیت مورد نظر باعث می شود بهترین روش ساخت ماکت انتخاب شود.

یکی از روش های متداول برای ماکت سازی بخصوص ساخت ماکت خودرو ها، روش Section Modeling می باشد. در این روش در واقع مقاطعی از بدنه تهیه و خطوط اصلی ماکت سازی تعیین می شود. برای ساخت ماکت یک خودرو می توان تنها از تعداد محدودی صفحه های مقطع (سکشن) عرضی یا طولی استفاده نمود. هرچقدر تعداد صفحه های مقطع بیشتر باشد، پیدا کردن خطوط و ارتباط صفحات در حین ساخت ماکت آسان تر است. از طرفی کم بودن صفحات مقاطع باعث می شود دست طراح در ایجاد طرح های خلاقانه و جدید در حین عمل مدل سازی باز باشد و تغییراتی در طرح ایجاد نماید.

یکی از بهترین مواد موجود در بازار برای مدل سازی خودرو گل مخصوص مدل سازی است (Clay Modeling)که با دمیدن هوای گرم (سشوار صنعتی) نرم شده و می توان به وسیله آن طرح را اجرا و در هر زمان با دمیدن مجدد هوای گرم طرح را اصلاح نمود.

در ادامه این مقاله به معرفی و فرایند ساخت یک ماکت خودرو به روش سکشن به همراه تصاویری از اجرای یک پروژه به این روش خواهیم پرداخت. هدف اصلی از ساخت این مدل تهیه قالب فایبرگلاس برای فرایند وکیوم حرارتی بوده است. در حقیقت به دلیل اهمیت پایین نگاه داشتن هزینه ساخت از این روش استفاده می شود. باید توجه داشته باشید که ساخت این مدل با روش تراش سی ان سی سریع تر و دقیق تر می باشد ولی در عین حال هزینه چند برابری را طلب می نماید.

در قدم اول از فایل سه بعدی خودرو مورد نظر مقاطع عرضی تهیه می شود. انتخاب اینکه مقاطع ساخت در عرض یا طول خودرو باشند بستگی به این موضوع دارد که کدام جهت جزئیات بیشتری را به شما می دهد. در ساخت این مدل به دلیل اهمیت حفظ جزئیات و عدم نیاز به تغییرات بر روی طرح در زمان ساخت، مقاطعی با فاصله کم تهیه می شود که بتواند تا حد امکان جزئیات و خطوط طراحی را حفظ نماید. مقاطع به روش برش لیزر و از ورق های پلکسی گلاس با ضخامت یک میلیمتر تهیه می شود. فاصله مقاطع از هم یک سانتیمتر و جمعا 44 صفحه عرضی در این فرایند مورد استفاده قرار می گیرد. صفحات مقاطع عرضی بر روی یک صفحه پلکسی گلاس که در واقع برشی طولی از کف مدل می باشد نصب می شوند. برای اتصال دقیقتر و راحت صفحات سکشن به صفحه افقی از برجستگی های فاق و زبانه استفاده می شود. به این ترتیب برای پیدا کردن محل دقیق نصب سکشن ها کار سختی در پیش نخواهید داشت .

در تصاویر زیر پروسه طراحی، تهیه سکشن ها و نمایی کلی از مدل بعد از چسباندن سکشن ها را ملاحضه می کنید.


مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
پس از کنار هم قرار دادن مقاطع باید بین آنها را به وسیله ماده ای مناسب پر نموده و بین خطوط مقاطع ارتباط ایجاد نمود. برای این مرحله می توان از موادی همچون گل مدل سازی، گچ، فوم مایع و بتونه استفاده نمود. در پروژه فوق از ترکیب مل و رزین پلی استر (بتونه سنگی) استفاده شده است. این ماده محکم و قابل ساییدن است و می توان طرح های مورد نظر را بر روی آن با ساییدن و روش کم کردن ایجاد نمود.

مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
در طرح ماشین مورد نظر به دلیل وجود خطوط تیز و شکسته در طرح، سطح مدل به وسیله خطوط راهنما جداسازی شد و سپس به وسیله نوارهای باریک چوب صفحات مورد نظر کاملا تفکیک و خطوط اصلی تشکیل دهنده بدنه مشخص شد. شایان ذکر است که برای تعیین خطوط در بدنه ماکت خودرو های دیگر و بدست آوردن فرم های منحنی می توان از مفتول های فلزی خم شده و سایر موارد مشابه استفاده نمود.

پس از تعیین خطوط و بدست آوردن سطوح ، این سطوح به وسیله خمیر رزین و مل پر شده و سطوحی صاف بدست می آید.

مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
پس از این مرحله در واقع حجم نهایی مدل خودروی مورد نظر بدست آمده است و تنها باید بر روی فینیشینگ بدنه و هرچه صیقلی تر شدن سطوح تمرکز نمود. ماکت فوق در این قسمت به وسیله بتونه فوری خودرو مجددا بتونه کاری و آماده قالب گیری می شود.

در مقاله بعدی در مورد نحوه تهیه قالب فایبرگلاس و روش قطعه سازی این مدل خواهیم پرداخت.
در تصاویر زیر مدل نهایی آماده قالب گیری و قطعه نهایی پس از تهیه قالب و پروسه ساخت به روش وکیوم حرارتی را مشاهده می فرمایید.

مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modelingمدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modelingمدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
مدل سازی بدنه خودرو به روش Section Modeling
model-16.jpg


منبع:
استودیوی ماکت سازی آرشین


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار طراحی خودرو

طراحان خودرو

Login Form

بلوپرینت