• slide1
  • slide2


تعریف محصول

توسعه یک محصول جدید نیازمند برنامه ریزی در تمامی زمینه ها قبل از تایید استراتژی های طراحی می باشد. برنامه ریزی پیش هنگام شامل آنالیزهای مشتریان، بازار، محصول و همچنین برنامه ریزی تولید، تامین، کیفیت و مدیریت پروژه می باشد که این برنامه ریزی در قالب طرح توجیهی (Business Plan) ارائه می گردد.

تعریف محصول عبارت است از تعریف مشخصات طراحی محصول، اهداف عملکردی و تدوین برنامه صحه گذاری محصول که بر مبنای نیازها (شامل خواسته های مشتری، الزامات قانونی و خواسته های شرکت) انجام می گیرد. پس از دریافت صدای مشتری، این نیازها به ویژگیهای طراحی محصول تبدیل می گردند که این ویژگی ها مبنای طراحی هر محصول می باشند.

تعریف محصولصحه گذاری محصول

یکی از فرآیند های مهم در طراحی و تکوین محصول جدید، صحه گذاری محصول جهت اطمینان از تطابق طراحی محصول با تعاریف انجام شده می باشد.

براساس فرآیند Design verification and validation و دروازه های مختلف تعریف شده در نظام SPDS ، صحه گذاری در سطح خودرو ، سیستم و زیر سیستم ها انجام و محصول ، صحه گذاری می گردد.
فرآیند صحه گذاری محصول شامل انجام تستهای صحه گذاری بر اساس برنامه تعریف شده ، Sign off خودروهای نمونه و اطمینان از کیفیت قطعات استفاده شده جهت انجام تستها و در نهایت Sign off محصول در فازهای مختلف پروژه می باشد.
صحه گذاری محصول


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form