تعمیر دسته سیم کامل خودرو اسپوتج.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید این خودرو دچار حریق از قسمت جلو شده است.که دسته سیم موتور به صورت کامل سوخته .

دسته سیم به صورت کامل ترمیم شده.سعی شده دسته سیم به صورت فابریک ترمیم شود.

اخبار طراحی خودرو

طراحان خودرو

Login Form