مدلسازی یک فنر ساده در محیط سالیدورک

با انجام مراحل زیر شما قادر خواهید بود یک فنر در محیط سالیدورک را مدلسازی کنید.

 فایل جدیدی از نوع part ایجاد کنید و از option قسمت unit واحد اینچ استفاده کنید.

 یک ترسیم در صفحه Right شروع کرده و در آن دایره ای به قطر 1.5 اینچ در مرکز مختصات رسم کنید.

 یک منحنیHelix رسم کنید.برای ایجاد یک helix از منوی insert\curve\helix/spiral میتوانید استفاده کنید. در پنجره ایجاد این منحنی و در بخش defined by گزینه pitch And Revolution ودر ادامه در بخش پارامترها constant pitch را کلیک کنید ، که این گزینه برای ایجاد یک فنر با گام ثابت می باشد. مقدار دور ، قطر و گام را مطابق تصویر تنظیم کنید و زاویه شروع را نیز صفر قرار دهید.

آموزش مدلسازی فنر در سالیدورکتنظیمات

در صفحه front ترسیم جدیدی مطابق شکل زیر رسم کنید.

توجه کنید که خط محور رسم شده به عنوان مرجع اندازه گذاری کمان در مرحله بعد استفاده خواهد شد.

ترسیم قلاب

در صفحه رياRight ترسیم جدیدی را شروع کنید . مطابق شکل روابط هندسی و اندازه ها را اعمال کنید و توجه داشته باشید که دو ترسیم نشان داده شده در دو Sketch متفاوت می باشند.

رسم دایره

نتیجه کار تا این مرحله :

آموزش مدلسازی فنر سالیدورک

از ترسیم خارج شده و دستور projected curve را از منوی insert\curve\projected curve اجرا کنید.و از گزینه sketch on sketch استفاده کنید. و دو ترسیم مربوط به قلاب را از نمودار درختی انتخاب کنید.

انتخاب ترسیم

ترسیم سه بعدی (3Dsketch) باز کرده و با استفاده از دستور convert entites منحنی helix و projected curve را به یک ترسیم سه بعدی تبدیل کنید. تا این مرحله ترسیم موجود از دو قسمت مجزا تشکیل شده است که باید به هم متصل شوند.

دستور convert entites

 منحنی spline را با استفاده از دو نقطه انتهایی دو قسمت مجزا از هم رسم کنید. قیدهای تانژانت را به هر دو انتها اعمال کنید تا منحنی شما یکدست شود. نتیه کار شما باید به شکل زیر باشد.

tangent

ترسیم جدیدی را در صفحهright شروع کنید و کمانی را که مرکز آن در مرکز مختصات باشد و با انتهای منحنی سه بعدی مرحله قبل هم صفحه باشد را رسم کنید. برای اندازه گذاری زاویه 185

درجه، اول مرکز کمان را انتخاب کرده سپس دو نقطه انتهایی کمان را.

ترسیم جدید

 یک منحنی ترکیبی (composite curve) را با استفاده از دستور مربوطه در منوی insert\curve\composite ایجاد کنید ، این منحنی شامل ترسیم سه بعدی قبلی و ترسیم جدید

می باشد.

 صفحه ترسیم جدیدی با استفاده از منویfeatures\refrencegeometry\plane وعمود بر نقطه انتهای منحنی ایجاد کنید.

ایجاد Plane


12- در صفحه جدید دایره ای به قطر 0.12 اینچ و به مرکز انتهای منحنی رسم کنید. در این مرحله نیاز است که از قید pierce استفاده کنید و برای این منظور از دستور Add relation کمک

بگیرید.

Pierce


 دستور swept features را اجرا کرده و دایره را به عنوان پروفایل و منحنی ترکیبی را به عنوان مسیرانتخاب کنید.

Swept Features


منحنی های غیر ضروری را از دید پنهان کنید. و از منوی insert دستور cut و گزینه cut with surface را اجرا کنید و از منوی درختی صفحه right را انتخاب کنید. و دستور را اجرا کنید.

نتیجه کار در زیر نشان داده شده است.

آموزش طراحی فنر در Solidworks

آموزش مدلسازی فنر در سالیدورک


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت