مدلسازی مقدماتی

 

مدل زیر را دربخشpart ایجاد خواهیم کرد.

آموزش مدلسازی در سالیدورک

 

ابتدا فایل جدیدی در محیط part ایجاد کنید و از زبانه features بر روی گزینه extruded boss/base کلیک کنید . این دستور باعث حجم دادن به ترسیم می شود و برای استفاده از آن به یک ترسیم دو بعدی نیاز دارید. درصورتی که ترسیمی را از قبل ایجاد کرده باشید با انتخاب آن از نمودار درختی یا صفحه گرافیکی می توانید آن را موضوع دستور قرار دهید. و چون در حال حاضر ترسیمی وجود ندارد برای ایجاد آن صفحه topرا انتخاب کنید. دقت داشته باشید که هر موضوعی که امکان انتخاب داشته باشد در نرم افزار solidworksبه رنگ نارنجی در می آید

دستور Extroded

 

. پس از انتخاب صفحه topبه عنوان صفحه طراحی ترسیم زیر را در این صفحه ایجاد کنید

ترسیم Sketch

 

با خروج از محیط esketchدوباره به دستور extrude باز خواهید گشت. در پنجره مربوطه تنظیمات را مانند شکل در نظر بگیرید . در قسمت diriction1گزینه blindرا انتخاب کرده و میزان رشد آن را برابر45 میلیمتر وارد کنید این گزینه حجم را با مقدار ورودی در نظر خواهد گرفت و حجم ایجاد شده در جهت پیکان خواهد بود در صورتی که می خواهید حجم در جهت دیگر ایجاد شود بر روی گزینه reverse directionReverc Direction کلیک کنید.

 

. در صورتی که فلش موجود را با موس حرکت دهید نیز می توانید حجم را به میزان دلخواه تنظیم کنید که در این حالت خط کشی نیز ظاهر می شود .

 

قبل از اجرای دستور یک پیش نمایش به رنگ زرد از نتیجه دستور به نمایش در خواهد آمد.

 

با کلیک بر روی ok به این دستور پایان دهید.

ok

 

دستور chamfer

 

به کمک این دستور می توان حجم ایجاد شده را پخ زد. این دستور در نوار ابزار و زیر دستورfillet قرار دارد

ابزار Chamfer

 


.دستور را اجرا کنید و روی لبه ( edge) نشان داده شده کلیک کنید. مقادیر را مانند شکل تنظیم کنید .

پخ زدن لبه

 

اضافه نمودن حجم به حجم موجود

 

دستور extrudeرا مجددا اجرا کنید و با کلیک بر روی سطح بالای مدل آن را به عنوان صفحه ترسیم جدید انتخاب کنید.برای اینکه زاویه دید عمود بر صفحه نمایش باشد از دستور view orientaion در بالای صفحه گرافیکی گزینه normal toرا انتخاب کنید

 

View oriention
سپس دایره ای با ابعاد نشان داده شده روی این سطح ایجاد کنید.

رسم دایره

 

با خروج از محیط sketch به دستور extrude باز گردید. برای قرار دادن تصویر در نمای مناسب به طوریکه بتوان تغییرات حجم را به خوبی دید از دستور view orientation نمای trimetric را انتخاب کنید.

 

تنظیمات دستور extrude را مانند شکل در نظر بگیرید و دستور اجرا کنید.

استفاده از دستور Extrude

 

کاهش حجم

 

دستور extruded cutبرای کاهش حجم به کار می رود.این دستور را اجرا کنید و سطح نشان داده شده را به عنوان صفحه طراحی در نظر بگیرید

Extruded CutBoss

 


ترسیم زیر را در سطح انتخاب شده رسم کنید و از محیط sketch خارج شوید.

رسم ترسیم

 


در پنجره end condition گزینه though all را انتخاب کنید این گزینه کاهش حجم رابه طور سرتاسری ادامه خواد داد . دستور را اجرا کنید. و مدل خود را ذخیره کنید.

 ایجاد حجم


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت