ترسیم زیر را در محیط part ا ایجاد کنید:

ترسیم سوم

ابتدا سه دایره با ابعاد و اندازه های نشان داده شده در صفحه front ایجاد کنید. دایره بزرگ در مرکز مختصات قرار دارد.

رسم دایره

با اجرای دستور arc کمانی به مرکز دایره وسطی ایجاد کنید. مراحل را طبق شکل انجام دهید و به دیگرگزینه های رسم کمان نیز توجه داشته باشد.

دستور Arc

دستور offset دستوری برای ایجاد موضوعات موازی که برای ایجاد ادامه شکل از آن استفاده خواهیم کرد. این دستور را از نوار ابزار sketch اجرا کنید و تنظیمات آن را مانند شکل در نظر بگیرید. گزینه bi directional سبب خواهد شد که offset دوطرفه ایجاد شود.و گزینه make base constructionخطوط انتخاب شده دستور را به construction تبدیل می کند.که این نوع خطوط مرجع در دستورات سه بعدی در نظر گرفته نخواهند شد. با به کارگیری cap ends در offsetهای دوطرفه انتهای offset را می شود بست.

دستور offcet

بقیه کار را طبق شکل زیر ادامه دهید.دقت کنید کمان شماره 1 از نوع centerpoint و کمان شماره 2 ازنوع tangent arc می باشد.

قید tangent

با استفاده از دستور trim قسمتهای اضافی دایره بزرگتر را حذف کنیدو با استفاده از دستور fillet دو محل نشان داده شده را با شعاع 10 میلیمتر گرد کنید.

دستور Trim

دستور بعدی که در این تمرین از آن استفاده می کنیم دستور mrror enteties است این دستور برای قرینه کردن موضوعات انتخابی به کار می رود این دستور را اجرا کنید و تمام موضوعات نشان داده شده را انتخاب کنید.و برای گزینه mirror about خط محور نشان داده شده را کلیک کنید و دقت داشته باشید که گزینه copy تیک خورده باشد.

دستور Mirror

از محیط sketch خارج شده و فایل را ذخیره کنید.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت