ترسیم زیر را در محیط part ایجاد کنید:

ترسیم پروفیل


نخست فایل جدیدی در محیط part ایجاد کنید و با کلیک روی زبانه sketch و اجرای دستور sketch ترسیم جدیدی را شروع کنید. برای صفحه ترسیم خود ، صفحه top را فعال کنید.دستور rectangle را اجرا نموده و از مبدا مختصات یک مستطیل را رسم نمایید. هنگام رسم مستطیل متوجه می شوید که دو عدد x,y در کنار نشانگر موس شما ظاهر می شود. این اندازه ها طول وعرض مستطیل را مشخص میکنند و در ترسیم اولیه با اندازه های نزدیک به ترسیم نهایی کمک موثری خواهند بود.

رسم مستطیل

بعد از رسم مستطیل با اجرای دستور smart dimension طول و عرض مستطیل را به ترتیب برابر مقادیر 200و100 میلیمتر قرار دهید. در مرحله بعد دستور sketch filletرا از محل نشان داده شده در شکل اجرا کنید

فیلت زدن

این دستور برای گرد کردن گوشه ها با شعاع دلخواه می باشد. البته دستور پخ زدن گوشه ها chamfer نیز زیر مجموعه این گزینه است و از منوی کشویی قابل انتخاب می باشد. گزینه های مربوط به این دستور را مانند شکل تنظیم کرده و چهار گوشه نشان داده شده از مستطیل را انتخاب کنید و دکمه ok بزنید

چمفر

دستور دایره را اجرا کنید و در محلی تقریبا نزدیک به محل نشان داده شده یک دایره رسم کنید . سپس دو center line از مرکز دایره به سمت دو ضلع مستطیل رسم کنید و اندازه گذاری ها را مطابق شکل انجام دهید. دقت کنید که برای رسم خط محور ( center line) دستور مربوطه را از منوی کشویی دستور line اجرا کنید.

سنتر لاین

دستور linear sketch pattern را برای ایجاد آرایه ای از اشکال از محل نشان داده شده

اجرا کنید.

 liner patern

تنظیمات این دستور را مطابق شکل انجام دهید .برای درست بودن جهت تکرار الگو در جهت y گزینه reverse direction را کلیک کنید.برای گزینه entites to pattern نیز دایره ترسیم شده را انتخاب کنید.

تنظیمات

با استفاده از دستور center line دو خط محور مطابق شکل زیر رسم کنید. دقت کنید که نقاط 1 و 3 با نقاط وسط اضلاع مستطیل هم صفحه اند

خط محور

برای رسم slot موجود در شکل از دستوری به همین نام و از محل نشان داده شده استفاده کنید. در این دستور و از منوی باز شونده آن گزینه دوم یعنی centerpoint straight slot را انتخاب کنید .

center point

محل تقاطع دو خط محور رسم شده را به عنوان مرکز slot کلیک کنید و در محل تقریبی شماره 2 برای انتهای طول slotکلیک کنید. با حرکت موس در جهت فلش و کلیک در نقطه 3 شکل رسم می شود. با کلیک بر گزینه okبه این دستور پایان دهید.

رسم شکل

اندازه گذاری های مربوط slot و خط محورها را انجام دهید . برای خروج از محیط sketch روی گزینهExit sketch در سمت راست بالای صفحه گرافیکی کلیک کنید. پس از خروج از ترسیم رنگ آن به طوسی تغییر پیدا می کند و اندازه ها و روابط پنهان خواهند شد.

تکمیل کار


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت