برای ایجاد یک مدل در نرم افزار solidworks شش گام تکرار شونده وجود دارد:

1- انتخاب سطح یا صفحه طراحی

2- شروع یک ترسیم دو بعدی

3- ترسیم اشکال هندسی

4- مقید کردن هندسه ایجاد شده به مرکز ( origin)

5- اعمال قیدهای لازم

6- ایجاد مدل سه بعدی

ترسیم های دو بعدی به عنوان پایه و مبنا در مدل های سه بعدی solidworks می باشند.

هر ترسیم دوبعدی از یک سطح یا یک صفحه شروع می شود. از آنجایی که برای شروع هیچگونه سطحی موجود نیست ترسیم باید از یک صفحه از صفحات سه گانه موجود شروع شود.

یکی از صفحات موجود را انتخاب کنید و با کلیک بر روی آیکن sketchاز زبانۀ sketch ترسیم جدیدی را شروع کنید.

sketch

ترسیم خط(line)

ابزار ترسیم خط معمول ترین و پر کاربرد ترین ابزار در ترسیم های دو بعدی می باشد . این ابزار از روش هایگوناگون قابل دسترسی می باشد . اولین مورد استفاده از آیکن مربوطهاستفاده از دستور رسم خطline درزبانۀ sketch می باشد. دقت داشته باشید که این ابزار از نوع باز شونده می باشد و شامل دو دستور خط و خط محور می باشد. با کلیک بر روی آیکن دستور ایجاد خط اجرا می شود. و اگر بخواهید از خط محور استفاده کنید باید آن را از منو انتخاب کنید

 line

روش دیگر استفاده از منوی tools می باشد. به شکل زیر دقت کنید.

 Tools

همچنین با راست کلیک در محیط طراحی می توانید به این ابزار دسترسی داشته باشید.

Tools

استفاده از کلید میانبر S راه سریعتری برای دسترسی به این ابزار می باشد.

استفاده از میانبر

با استفاده از حالت موس نیز می توان این ابزار را انتخاب کرد. به این صورت که دکمه سمت راست موس را فشرده نگه داشته و موس به سمت چپ حرکت دهید که به این طریق چهار ابزار در اختیار شما قرار می گیرد و یکی از آنها ابزار line می باشد.

کلید S

به یکی از روش های بالا ابزار ترسیم خط را فعال کنید. بعد انتخاب این ابزار علامت موس به این شکلline در می آید که در واقع مشخص کنندۀ ابزار جاری مورد استفاده می باشد.

برای رسم یک خط بر روی نقطۀ شروع کلیک کنید و موس خود به سمت نقطۀ بعدی حرکت دهید و کلیک کنید.بعد از کلیک بر روی نقطۀ دوم می بینید که دستور line هنوز فعال است و می توانید به رسم خطوط بیشتر به صورت زنجیره وارادامه دهید. در صورتی که پس از کلیک بر روی نقطۀ شروع دکمۀ موس را در حالت فشرده به سمت نقطۀ بعدی حرکت دهید فقط یک رسم می شود و زنجیره ای از خطوط نخواهید داشت.

برای پایان دادن به زنجیرۀ خطوط می توانید دابل کلیک و یا راست کلیک و انتخاب گزینۀ End chain استفاده کنید. برای پایان دادن به دستور line نیز می توانید از کلید Esc ویا کلیک دوباره بر روی آیکن line و یا راست کلیک و انتخاب گزینۀ select استفاده کنید.

برای پاک کردن خطوط و یا دیگر المان ها در solidworks باید آنها را انتخاب کنید . نحوه انتخاب نیز به اینصورت است که بر روی عنصر مورد نظر کلیک کنید که با این کار رنگ آن نیز تغییر می کند. پس از انتخاب برای پاک کردن می توان کلید delete را به کار برد و یا با راست کلیک و انتخاب گزینۀ delete خط را پاک کرد. از بیش از یک خط را می خواهید پاک کنید برای انتخاب آنهاهمزمان کلید ctrl را نگه دارید.

انتخاب گروهی عناصر با استفاده از درگ کردن موس نیز امکان پذیر است . رسم مستطیل درگ اگر از چپ به راست باشد عناصری که به طور کامل در مستطیل قرار بگیرند انتخاب می شوند و اگر جهت درگ از راست به چپ باشد هر عنصری که در تماس باشد انتخاب می شود.

رسم مستطیل

دستور رسم مستطیل نیز مانند خط از روش های گوناگونی قابل اجرا می باشد.

1- استفاده از آیکن مربوطه در زبانه sketch

2- استفاده از راست کلیک در صفحۀ گرافیکی

3- استفاده از حالت موس

4- منوی tools \ sketch entites

نکتۀ قابل توجه در این دستور این است که می توان از حالتهای مختلف رسم مستطیل استفاده کرد. هر حالت در نرم افزار با نقاط و شماره هایی که درواقع ترتیب اجرای نقاط در صفحۀ گرافیکی است مشخص شده است.

از آنجایی که دستور رسم متوازی الضلاع نیز زیر مجموعۀ این دستور قرار دارد اگر از این دستور استفادهکنید آیکن مربوطه جایگزین آیکن رسم مستطیل می شود و برای رسم مستطیل باید آن را از منوی بازشوندهانتخاب کنید

دستور مستطیل

اعمال قید ها

وجود قید از حرکت ترسیم جلوگیری می کند و آن را تحت کنترل طراح در می آورد. روابط هندسی نوعی از قید ها می باشند که به طور خودکار به ترسیمه اعمال می شوند. البته این قابلیت نیز وجود دارد که آنها را به طوردستی نیز اضافه یا کم کرد. برای دیدن این روابط کافی است بر

روی عضو مورد نظر کلیک کنید. روابط موجود در پنجره existing relations از

property manager نمایش داده می شود.

در نرم افزار solidworks اجزای کاملاً مقید نشده با رنگ آبی ، اجزای کاملاً مقید شده به رنگ مشکی و اجزا با قید اضافی به رنگ قرمز نمایش داده می شوند.

 مدیریت تنظیمات

برای دیدن روابط هندسی در صفحه گرافیکی باید گزینه sketch relations را از منوی view فعال کنید . همچنین برای اضافه یا کم نمودن روابط دستور Add relations را از مسیر نشان داده شده در شکل زیر انتخاب کنید.

sketch relations


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت