در این آموزش خواهید آموخت چگونه یک گیره ورقی U شکل را مدل سازی کنید.

1.بر روی New کلیک کنیدsolidworks new part

Part را انتخاب کنید solidworks part ok.

2.بر روی نمای جلو کلیک کرده و Sketch را انتخاب کنید.

 selectfrontplane

از Line استفاده کنید Line ،یک شکل U را ترسیم کنید.اسکچ را با Smart Dimention Smart Dimension با ابعاد 1in x 1.5in x 1in و ارتفاع 1.5in اندازه گذاری کنید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 2

3.بر روی Offset Entities offset Entities کلیک کنید  و اسکتچ U را انتخاب کنید.مقدار فاصله را 0.1in تنظیم کنید،گزینه Reverse را علامت بزنید و Ok.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 3

4.Line Line را انتخاب کنید  ،هر دو انتهای اسکتچ را ببندید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 4

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 5

solidworks tutorial sheetmetal u bracket 6

5.بر روی Features>Extruded Boss/Base extrude3 کلیک کنید  مقدار D1 را 1in قرار دهید و ok.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 7

solidworks tutorial sheetmetal u bracket 8

6.بر روی View>Bottom کلیک کنید

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 9

بر روی سطح زیری کلیک کنید و Sketch را انتخاب کنید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 10

7.بر روی Circle کلیک کنید Circle و بر روی هر یک از سطوح کناری دو دایره ترسیم کنید.از Smart Dimention Smart Dimension برای اندازه گذاری ترسیم همانند شکل استفاده کنید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 12

8.بر روی Features>Extruded Cut extrudedcut1 کلیک کنید  و Through All را برای برش دایره ها انتخاب کنید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 14

solidworks tutorial sheetmetal u bracket 15

9.بر روی View>Isometric کلیک کنید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 17

10.بر روی Fillet fillet1 کلیک کنید،تیک Full Round Fillet را بزنید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 19

11.بر روی سطح چپ کلیک کنید تا Side Face1 ایجاد شود.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 20

12.داخل کادر بنفش کلیک کنید و بر روی سطح وسط کلیک کنید تا Center Face Set ایجاد شود.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 22

13.داخل کادر صورتی کلیک کنید و سطح راست را انتخاب کنید تا Side Face Set2 ایجاد شود و OK.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 23

solidworks tutorial sheetmetal u bracket 21

14.مرحله 11 تا 13 را برای سمت دیگر تکرار کنید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 24

15.مراحل  11 تا 13 را برای سطح داخلی و سطح بیرونی گیره U تکرار کنید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 25

solidworks tutorial sheetmetal u bracket 26

solidworks tutorial sheetmetal u bracket final

16.بر روی Shetmetal>Insert Bends insert bend کلیک کنید،بر روی سطح صاف به عنوان مرجع برای گسترش دادن کلیک کنید.مقدار شعاع Bend را 0.03in و K factor را 0.5 و ok.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 27

17.خمکاری ورق ساده شما آماده است.به نمودار درختی نگاه کنید.

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 28

18.برای مشاهده این قطعه به صورت گسترده بر روی Sheetmetal>Flatten کلیک کنید.flaten

 solidworks tutorial sheetmetal u bracket 29

اگر نمیتوانید ابزار Sheetmetal را در منوی ابزار اصلی پیدا کنید،میتوانید بر روی منوی اصلی کلیک راست کنید و Sheetmetal را فعال کنید.

 solidworks main menu 2

             


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت