Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home4/caddesig/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1542

ادامه مطلب...

مواد در مدل سازی؛ ورق ها و بلوک ها

در فرایند مدل سازی محصول، انتخاب مواد و روش های اتصال، وابستگی زیادی به نوع طراحی محصول، ابعاد، نحوه ارائه و مکان مورد نظر دارد. عموما دسته بندی مواد مدل سازی به صورت زیر انجام می پذیرد:
1.بلوک ها (قطعات حجیم)
2.ورق ها
3.مواد مذاب قابل ریخته گری و قالب گیری
4.چسبنده ها
5.مواد پایانی
6.ابزارها و ماشین های دستی

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-14.jpg
There was a problem loading image http://www.idreporter.com/images/IDimage/Article/Section-Modeling/model-14.jpg
ادامه مطلب...

ساخت مدل از یک خودروی طراحی شده با مقصود های فراوانی انجام می شود.گاه برای یک نمایش عمومی در نمایشگاهی بزرگ و گاه جهت بررسی ظاهری در یک کارخانه تولید خودرو .گاهی نیز ساخت مدل یک ماشین قسمتی از یک فرایند ساخت و قالب گیری است که مدل سازی تنها بخشی از آن است. در نهایت با توجه به ویژگی ها و نیازهای پروژه اقدام به ساخت مدلی مناسب می شود.

اخبار طراحی خودرو

طراحان خودرو

Login Form

بلوپرینت

آموزش سالیدورک