تحلیل و شبیه سازی مهندسی

  • با مهندسی به کمک کامپیوتر (CAِE) می توان عملکرد خودرو و سیستمهای آن را شبیه سازی نمود . با این روش می توان تستهای فیزیکی مورد نیاز را کاهش و یا حذف نمود که باعث کاهش هزینه و زمان طراحی می شود. شبیه‌سازی عملکرد سیستمهای مختلف خودرو، مستلزم استفاده از سخت افزارهای با توان پردازش بالا و نرم افزارهای متعدد در حوزه های مختلف بدلیل چند موضوعی بودن (multidisciplinary) ماهیت آن می باشد.
  • در مدیریت تحلیل وظایف زیر انجام می شود :

             -انجام آنالیزهای عملکردی مختلف در سطح سیستم و خودرو

             -انجام هدف گذاری ویژگیهای خودرو و اطمینان از رسیدن به آن در محیط مجازی

             -یکپارچه سازی و همگونی بین ویژگیهای مختلف خودرو با توجه به نتایج تحلیل

             -انطباق نتایج تست و شبیه سازی

  • به همین منظور آنالیزهایی که در مدیریت تحلیل مرکز تحقیقات و نوآوری انجام می شوند عبارتند از:

مهندسی به کمک کامپیوتر cae

Digital Mock Up

DMU یا نمونه سازی مجازی با هدف کاهش خطاهای طراحی و پیشگیری از آنها قبل از وارد شدن به فاز ساخت قطعات در پروسه طراحی خودرو فعالیت دارد.

 نمونه سازی مجازی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت