طراحی و مهندسی بدنه

طراحی و مهندسی بدنه

بدنه فلزی ، چارچوب اصلی طراحی اجزاء یک خودرو می باشد، ابعاد واقعی و هماهنگی قسمتهای مختلف و مرتبط با یکدیگردر این بخش شکل می گیرد.

- طراحی استراکچر و تحلیلهای مهندسی و امکان سنجی های بدنه و ایجاد سطوح Aکلاس خارجی خودرو و نهایتاً تهیه اسناد و مدارک مهندسی شامل نقشه های دوبعدی و سه بعدی و ایجاد نقشه های مجموعه و تهیه گزارشهای تحلیل مهندسی و ارائه نقطه نظرهای مهندسی جهت بهبود و همچنین تهیه پارت لیست اولیه و نقشه های انفجاری از خودرو، فعالیتهای عمده در فرایند طراحی بدنه می باشد. فعالیتهای ذکر شده همانند یک حلقه بسته با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته و روند طراحی خودرو را تشکیل می دهد. این فعالیتها در قالب  تیم یک پارچه CAD/CAM/CAE همگام با تکنولوژی پیشرفته دنیا صورت می پذیرد.

- تحلیل های مهندسی بصورت گسترده برای دستیابی به اهداف کیفی و الزامات ایمنی و قانونی خودرو بکار می روند. این تحلیل ها شامل تحلیل های تصادف، تحلیل های سازه ای بدنه،تحلیل های سختی، ارتعاشات خستگی وNVHو…. می باشد.

– با بکارگیری تکنولوژی تحلیل مهندسی در مراحل اولیه تکوین محصول شبیه سازی در زمینه مسائل دینامیکی ، غیر خطی و… انجام می گیردو این فرایند موجب کاهش زمان و هزینه با حفظ و افزایش کیفیت می گردد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Login Form

بلوپرینت